حامد مهندس حامد گرگینی
کارشناسی الکترونیک
مینا مهندس مینا ولی بحرینی
کارشناسی معدن
مهناز مهندس مهناز دولت آبادی
کارشناسی کامپیوتر
حدیث مهندس حدیث حاج ملک
کارشناسی کامپیوتر
مهشید کارشناس ارشد مهشید مهرابیان
کارشناسی کامپیوتر
و مربي مدرس و مربي لينوكس
فوق ليسانس امنيت
احمد گرافیست احمد انکوتی
لیسانس گرافیک
فاطمه گرافیست فاطمه تانوردی
لیسانس گرافیک
علی کارشناس ارشد عکاسی علی انجم شعاع
کارشناس ارشد عکاسی
مصطفی کارشناس ارشد الکترونیک مصطفی حسنی
کارشناس ارشد الکترونیک
محمد رضا دکترا محمد رضا ارجمند
دکترا مکانیک - عمران
مهدی دکترا مهدی امیری
دکترا صنایع
محمد کارشناس ارشد معماری محمد امیری زاده
کارشناس ارشد معماری