دوره های آموزشی

شروع دوره جدید فیلمسازی مستند

1396/7/111:00

شروع دوره جدید فیلمسازی مستند

مدرس:محمد صادق اسماعیلی

زمان:نیمه اول مهرماه