برای یادگیری عکاسی باید دوربین داشته باشیم ؟
برای نتیجه گرفتن از دوره بهتر است حداقل یک دوربین دیجیتال معمولی داشته باشید