مددت زمان گذراندن مهارتهای دیپلم چقدر است؟

حدودا 8 تا 9 ماه