•  

    آزمون آبان مورخ 95/8/4 لغایت 95/8/19

    آزمون آذر95

    آزمون دی 95

  • برگزاری آزمون های سازمان آموزش فنی و حرفه ای هر روز هفته به جز روز های چهارشنبه پنج شنبه و جمعه .