• برگزاری آزمون های سازمان آموزش فنی و حرفه ای هر روز هفته به جز روز های چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه .